Asistanlık Süreçleri

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler

1. Tescil Kontrol Formu (Tüm sayfaları üç imzalı ve kurum mührü onaylı olmalı) – Ön hazırlık için aşağıdaki linkte yer alan form Asistan tarafından doldurularak ashtuek@gmail.com adresine mail atılmalıdır – 2 nüsha halinde çıktı alınmalıdır.) Son hali TUEK Birimince kontrol edilecek. Tescil Kontrol Formu için Tıklayınız...

2. Uzmanlık Harç Makbuzu ve Fotokopisi (Vergi Dairelerine yatırılmış, tahsil edenin ad-soyad, ıslak imzalı, vezne kaşeli onaylı vergi dairesi alındısı) – Asistanın temin etmesi.

3. T.C. Kimlik Numarası içeren Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi (2 Adet) – Asistanın temin etmesi.

4. Yabancı Uyruklular İçin Onaylı Pasaport Fotokopisi (2 Adet) – Asistanın temin etmesi.

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Fotokopisi – Asistanın temin etmesi.

6. Uzmanlık eğitiminin alındığı kurum tarafından ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu ile "Doğruluğu kontrol edilmiştir’’ onaylı TUS / YDUS / DUS / EUS Yerleştirme Sonuç Belgesi (2 nüsha halinde çıktı alınmalıdır - Birim Eğitim Sorumlusunca Onaylanmış olması gerekmektedir) – Asistanın temin etmesi.

7. Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağının aslı ve fotokopisi (Soru-cevap, kaşe-imza olacak şekilde).

8. Uzmanlık Tezi Savunma Tutanağının aslı (kaşeli ve imzalı) ve Fotokopisi

9. 3 aylık periyotlarda düzenlenmiş Tez İzleme-Gelişim-Takip-Değerlendirme Formunun aslı (2 Adet) – Asistanın temin etmesi. Tez İzleme-Gelişim-Takip-Değerlendirme Formu için Tıklayınız...

10. Onaylı Hizmet Döküm Belgesi (2 Adet) - Özlük/Atama birimi koordinesiyle temin edilmesi.

11. Uzmanlık eğitim sürecinde uzatma, önceki kurumdaki ve geçmiş eğitimdeki süreyi saydırma ve yurt dışında mevzuata uygun eğitim alma durumu varsa; uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair kararın aslı ya da onaylı örneği –TUEK birimi koordinesiyle temin edilmesi.

12. Eğitim Kurumu ve program değişikliği olması durumunda uzmanlık eğitiminin sürdürüleceği son kurumca aktarılan uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair (varsa af ile dönüş ve mahkeme kararları) karar asılları ya da onaylı örnekleri – TUEK birimi koordinesiyle temin edilmesi.

13. Zorunlu rotasyon eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını gösteren yalnızca onaylı Rotasyon Başarı Belgesi (2 Nüsha ıslak imzalı-kaşeli) – TUEK birimi koordinesiyle temin edilmesi.

14. Birim eğitim sorumlusunun uzmanlık öğrencisi hakkındaki altı aylık dönemler halinde hazırlanan kanaat formlarının aslı – TUEK birimi koordinesiyle temin edilmesi.

15. Tez veya Bitirme Sınavı jürisinde yer alınmasını sağlayan ilgili dalda uzmanlık tescili olmayan ancak 18.07.2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en az doçent unvanını almış olan eğiticilere ait ilgili dalda kazanılmış eğitici yetkisi olduğunu gösterir belgeler:

• Alanında onaylı doçentlik belgesi (önlü-arkalı örnekleri)

• Alanında eğitici olarak görevlendirilmiş olup anılan tarih itibariyle (18.07.2009 öncesi) ilgili uzmanlık dalında eğitim verdiklerine ilişkin “ilgili makama” yazı asılları

16. 2 Adet güncel vesikalık fotoğraf – Asistanın temin etmesi.

17. Aylıksız İzin Takip Formu ve Fotokopisi – Özlük (Sicil) Biriminden temin edilmesi.

18. Uzmanlık Tezinin pdf halinin yüklenmiş olduğu iki adet CD – Asistanın temin etmesi.

19. Tez Veri Giriş Formu (2 Adet). Formdaki Üniversite Sorusunun Karşılığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Seçilmeli – Asistanın Ulusal Tez Merkezinden temin etmesi.

20. A3 veya A4 Zarf (1 Adet) – Asistanın temin etmesi

 

YUKARIDA YER ALAN BELGELERİN TÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA TUEK BİRİMİ ARANIP (772 980 VEYA 772 990) ÖZLÜK DOSYASI İSTEMİ TALEBİ OLUŞTURULARAK, TUEK BİRİMİNE EVRAKLAR TESLİM EDİLMEK ÜZERE GELİNMELİDİR.

    12 Mart 2024