Клиника семейного врача


  • Aile Hekimliği (0).JPG
  • Aile Hekimliği (2).JPG
  • Aile Hekimliği (3).jpeg
  • Aile Hekimliği (2).jpeg
  • Aile Hekimliği (4).JPG
  • Aile Hekimliği (5).JPG
  • Aile Hekimliği (3).JPG
  • Aile Hekimliği (1).jpeg
  • Aile Hekimliği (6).JPG

Bölüm Hakkında Genel Bilgi :


Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.

Özellikleri

a. Sevk zinciri içinde kişilerin sağlık sistemi ile ilk temas noktasını oluşturur.
b. Kolay ulaşılabilir.
c. Entegre ve koordine hizmet sunar.
d. Kendisine başvuran kişilerle ilişkisi süreklilik arz eder.
e. Hasta bakımında bütüncül (Biyopsikososyal) yaklaşım sergiler.
f. Sunduğu hizmet kişisel olmakla birlikte, aile ve toplum yönelimlidir.
g. Hastaları ile ilişkisinde gizlilik ve yakınlık esastır.
h. Hastasının yararını ön planda tutar.
i. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı konusunda duyarlıdır.
j. Hasta bakımında aile hekimliğine özgün görüşme ve klinik karar verme süreçlerini işletir.
k. Sunduğu hizmetin gereklilikleri doğrultusunda bir ekip içinde çalışır.

Aile Hekimliği sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar ve yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

Aile hekimliği uzmanları, uzmanlık eğitimi sırasında;

İç Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Acil Tıp Göğüs Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları Kardiyoloji ve uzmanlık öğrencisinin tercihi göz önünde bulundurularak program yöneticisi tarafından seçilen Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi dallarından birinde rotasyon yapmaktadır. Aile Hekimliği Uzmanı;
• Kendisine başvuran her bireyin sağlık ile ilgili her konuda ilk değerlendirmesini yapmak,
• Her hastasına aile hekimliğinin temel ilkeleri doğrultusunda erken tanı ve tedaviyi sağlamak.
• Kronik ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi verebilmek.
• Aile hekimliği hizmetinde hastalarının fiziksel, ruhsal ve sosyal özelliklerini de dikkate almak,
• Bireylerin koruyucu ve tedavici sağlık hizmeti sunarak yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek
• Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak gibi temel özelliklerde ustalaşması gerekmektedir.
Aile Hekimliği Uzmanlığı 5 Temmuz 1983 tarihinde Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer almıştır ve ilk Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulmuştur. Uzmanlık Eğitimine ise ilk olarak 1985 yılında Ankara, İstanbul, İzmir’de Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinde başlanmıştır. Hastanemiz de aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilk başlayan hastanelerden olup yetiştirdiği uzmanlar ülke çapında hizmet verme yanında güzide üniversitelerimizin tıp fakültelerinde akademisyen olarak ta görev yapmaktadırlar. Şu anda birçok üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi aile hekimliği kliniklerinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerine devam edilmektedir.
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde 2005 yılından itibaren Düzce ilimizde pilot uygulamalara başlanan aile hekimliği uygulamalarına 2010 yılı sonu itibarıyla ülkemizin 81 ilinde geçilmiştir.

Aile Hekimliği Kliniği Olarak Temel Amaçlarımız:

• Ülkemizde yaşayan herkesin birinci basamak sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,
• Bunu yaparken disiplinler arası bilimsel işbirliği yapmak,
• Toplumumuzun gereksinimlerine uygun sağlık hizmeti sunumu konusunda birinci basamağa yönelik tıbbi araştırmalar yapmak,
• Birinci basamakta çalışan hekimlerin sürekli tıp eğitimi bağlamında eğitimlerine katkı sağlamak.
• Böylece Türkiye'de yaşayan herkesin mümkün olan en iyi birinci basamak sağlık hizmeti alabilmesine katkı sağlamak.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde yaş, cinsiyet ya da herhangi bir özelliğine bakılmaksızın tüm başvuranların birinci basamak düzeyinde ayaktan tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Özellikle aynı anda farklı yakınmalar ile başvuran ve belli bir branşa yönlendirilemeyen ayrışmamış hastaların yönetiminde aile hekimliği önemli bir göreve sahiptir.
Klinik hangi hastalıklara bakar?

Kliniğimizde yaş, cinsiyet ya da herhangi bir özelliğine bakılmaksızın tüm başvuranların birinci basamak düzeyinde ayaktan tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Bu minvalde hem diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yönetiminde aktif rol alırken hem de akut hastalıkların yönetiminde görev alır. Kliniğimizin temel prensibi “Hastalık değil hasta vardır”. Bu sebeple bize başvuran her hasta sadece hastalıkları mucibince değerlendirilmeyip kişinin özel durumları da dikkate alınarak kişiye özel bir değerlendirmeye tabi tutulur ve onun için en uygun tedavi ve takip planlaması yapılır.
Özellikli İşlemler:

- Sigara Bırakma Ünitesi
- Evde Sağlık Birimi
- Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
- Aile Danışmanlığı
- Planlanan Hizmetler:
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (Akupunktur, kupa vb.), Aile Danışmanlığı
Bölüme Bağlı Üniteler:

Bölüme bağlı olarak Onkoloji Hastanesinde (MH6) Aile Hekimliği polikliniği, Sigara Bırakma polikliniği, Genel Hastanede VİP Aile Hekimliği polikliniği ve Ana Kütlede (MHC) Aile Hekimliği Poliklinikleri mevcuttur. Ayrıca İdari açıdan başhekimliğe bağlı ancak işleyişi kliniğimiz tarafından gerçekleştirilen Evde Sağlık Birimi Onkoloji hastanesinde hizmet vermektedir.

Nasıl Muayene Olurum:

Muayene için MHRS sisteminden randevu alınarak veya yoğunluk durumuna göre doğrudan birim sekreterliklerine başvurarak muayene olunabilir.

Prosedürler:

Poliklinik hizmetleri için ilgili birimin sekreterliğine başvuru yapılıp giriş yapılması yeterlidir. Evde sağlık hizmetleri için birimin web sayfasından (https://ankarasehir.saglik.gov.tr/TR,306321/evde-saglik-hizmeti.html), sigara bırakma hizmetleri için Sigara Bırakma Birimi .................web sayfasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Adres ve Dahili Numara:

MHC Aile Hekimliği Polikliniği: Ankara Şehir Hastanesi MH6 (Onkoloji Binası) B2 kat

MH6 Aile Hekimliği Polikliniği: 622199 (Hasta Kayıt)

Merkez Hastane (MCH) Dahili Numara Aile Hekimliği Sekreterlik: 700100

Aile Hekimliği Sigara Bırakma Birimi: Ankara Şehir Hastanesi MH6 (Onkoloji Hastanesi) B2 kat - Dâhili Numara:622515

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi: Ankara Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, MH6 Onkoloji Hastanesi B2. Katta bulunmaktadır. Evde Sağlık Hizmetleri İletişim No: 0 312 522 60 00 Dâhili No: 622609 / 622695

Sıkça sorulan sorular?

Клиника по прекращению куренияОбщая информация о клинике:


Курение,  считается самой большой эпидемией нашего времени, по-прежнему является одной из самых важных проблем здоровья в мире и в нашей стране. Каждый второй курильщик умирает из-за проблем со здоровьем. Ежегодно в нашей стране мы теряем 110 тысяч человек от болезней, связанных с курением. Курение вредит не только курильщику, но и окружающим людям.

Курение - это зависимость, а зависимость - это болезнь. Поскольку курение это болезнь, пациенты имеют право получить медицинскую помощь так жк как и по другим заболеваниям. Никотин, это только один из 5000  вредных компонентов, вызывающих привыкание. 80% курильщиков хотят бросить курить. Уровень успеха пациентов, пытающихся бросить курить, очень низок. Поэтому получение профессиональной помощи увеличивает успех борьбы с курением, облегчает процесс отказа от курения и  уменьшает  колличество повторного начала курения. Поликлиника по отказу от курения Городской больницы Анкары оказывает услуги всем, желяющим отказаться от курения.


Отделение оказывает физическую и моральную помощ в этом процессе.

Диагностика и лечение заболеваний:

Курение табака и табачных изделий.


Специальные услуги:

Клиника по прекращению курения одновременно является Центром по распределению медицинских препаратов, направленных на борьбу с курением Министерства Здравоохранения.Клиника проводит опросы пациентов и проводит не только медикальное лечение, но и поведенческую терапию.

 

Отделения, относящиеся к клинике:
Поликлиника по прекращению курения-1

Поликлиника по прекращению курения-2

 

Попасть на прием к врачу?

Записаться на прием к врачу можно, позвонив по номеру Ало 171.

Процедура приема

Пациентов, записавшихся на прием по телефону проглашают на прием после заполнения некоторых форм. Прием пациентов длится 30-60 минут. Пациенты посещают амбулоторию один год, в прервые три месяца чаще.

Адрес и внутренние номера:

Городская больница Анкары (корпус Онкологической больницы)- 2 этаж.

Внутренний номер :622515

10 Mart 2023