Adli Tıp

Adli Tıp Polikliniğinde Sunulan Danışmanlık/Bilirkişilik Hizmetleri


Polikliniğimizde Adli Tıp Kurumu kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerektiğinde diğer tıp branşlarından üye davet edilerek heyet oluşturmak suretiyle mütalaa düzenlenmektedir. Muayene yapılarak verilen Adli Tıp Poliklinik hizmetlerimiz;

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında ilgili maddeler kapsamında; yaralanmaların değerlendirilmesi, muayene ve/veya dosya incelemesi şeklinde adli raporların düzenlenmesi,
- İş kazaları ve trafik kazaları sonucu oluşan arazlarda maluliyet, meslekte kazanma gücü kayıp oranı, genel vücut çalışma gücünden kayıp oranlarının, geçici iş görmezlik sürelerinin ve bakıcı ihtiyaç sürelerinin tespit edilmesi ve ilgili yönetmeliklere göre raporlanması,
- Çocuk, yaşlı, kadın ve engelli gibi örselenebilir gruplarda istismar ve ihmal iddiaları doğrultusunda muayene yapılarak adli rapor düzenlenmesi,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında madde 32/1 ve 32/2 uyarınca çocuk veya erişkin hakkında talep edilen ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması,
- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında hukuki sorumluluk kavramı ve vasi tayini değerlendirmesi,
- Akıl ve ruh sağlığı muayeneleri,
- Yazı ve imza sahteciliğinin/aidiyetinin değerlendirilmesi,
- Alkol ve uyutucu-uyuşturucu kullanıp kullanmadığı veya düzeylerinin tespiti ve raporlanması,
- Cumhuriyet savcılığı ve mahkemelerce talep edilmesi halinde DNA tespiti ve diğer analizlere esas olmak üzere gerekli kan, kıl, idrar örneklerinin elde edilmesi,
- Babalık tayini veya diğer adli genetik incelemelerin yapılması ve raporlanması,
- Tıbbi uygulama hatası (malpraktis) olgularının değerlendirilmesi ve raporlanması,
- Hukuk Mahkemeleri tarafından sorulan cinsel fonksiyon bozuklukları,
- Yaş tayini,
- Ceset üzerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemi yapılarak ölüm ve ölüme etki eden nedenlerin adli tıbbi yönden değerlendirilmesi,
- Feth-i kabir,

 bu başlıklar dışında Adli Tıp’ı ilgilendiren her konuda “resmi” ya da talep edilmesi halinde “uzman görüşü” şeklinde bilimsel mütalaa düzenlenmektedir.

17 Ocak 2022