Nükleer Tıp

Nükleer Tıp; radyoaktif maddeleri ilaç formunda kullanarak moleküler düzeyde tanı ve tedavi imkanı sağlayan klinik bir branştır. Kalp, akciğer, kemik ve endokrin hastalıklarında uygulanan çok çeşitli tanısal yöntem bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda yenileri de eklenen, hastaya özel ve hastalığa hedefli tedaviler ile özellikle kanser hastalarının takibinde önemli bir yeri vardır. Nükleer Tıp kliniğindeki tüm uygulamalar mümkün olan en az girişimle, güvenli ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Tüm işlemler radyasyon maruziyeti de hesaba katılarak hastanın faydasına olacak şekilde planlanır. Bu nedenle gebelere, gebelik ihtimali olanlara çok gerekli görülmedikçe işlem uygulanmaz.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Nükleer Tıp Kliniğinde tüm hastaların poliklinik muayeneleri, sintigrafi-PET/BT tetkikleri ve ayaktan ya da yatarak tedavi işlemleri uzman hekimlerin sorumluluğunda gerçekleşir. Tanısal amaçlı olarak gerçekleştirilen, genel olarak "Sintigrafi " olarak adlandırılan uygulamalar bir çok organ ve sistemin işlevsel durumu hakkında bilgi verir. Kalp-Damar hastalıklarında; Koroner arter hastalığı tanısı, Kalp krizi sonrası oluşan enfarktüsün tespiti, Anjiyoplasti ve koroner bypass ameliyatı için hastaseçim, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi. Onkolojik hastalıklarda; Tümör yeri tespiti, Tümör evrelemesi, Tedaviye cevabın değerlendirilmesi. Ortopedik hastalıklarda; Kemik iltihabı (osteomiyelit) tanısı, Travmanın tespiti, Eklem hastalıkları tanısı ve yaygınlığının saptanması, Kemiğe ait ve kemiğe yayılan kanserlerin yaygınlığının belirlenmesi. Böbrek hastalıklarında; Doğal ve nakil böbrekte fonksiyonun belirlenmesi, idrar yolu darlıklarının belirlenmesi, Böbrek damarı darlığına bağlı yüksek tansiyon tanısı, Böbrek iltihaplanması (piyelonefrit) ve skar dokusu tanısı. Nörolojik hastalıklarda; Epilepsi odağı yerinin tespiti, Beyin ölümünün tespiti, Alzheimer hastalığı tanısı Akciğer hastalıklarında; Akciğer embolisi tanısı, Nakil akciğerin fonksiyonunun değerlendirilmesi Diğer uygulamalar; Lenf damarlarının tıkanıklığının belirlenmesi, Vücutta enfeksiyon odağının araştırılması, Safra kesesi iltihabı (Akut kolesistit) tanısı, Akut gastrointestinal kanama tanısı. Nükleer Tıp Kliniğinde mevcut tedavi uygulamaları Radyoaktif İyot (I-131) tedavi uygulaması; Zehirli guatr hastalarında ayaktan tedavi, Tiroid kanseri ameliyatı sonrasında bakiye doku ve metastazların tedavisi. Y-90 Mikroküre tedavisi: Karaciğer kanserlerinde tümör boyutunun küçültülmesi ve belirtilerin azaltılması


Özellikli İşlemler:

Kliniğimizde Nükleer Tıp alanındaki tüm özellikli uygulamalar için gerekli ekipman bulunmaktadır. Bunlar arasında; PET/BT (Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi), SPECT/BT (Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi), Kardiyak SPECT Kamera, Tiroid Uptake Cihazı, Gama Probe sayılabilir.


Bölüme Bağlı Üniteler :

Onkoloji Nükleer Tıp Ünitesi
Kardiyovasküler Cerrahi Nükleer Tıp Ünitesi
Tedavi Ünitesi


Nasıl Muayene Olurum:

Kliniğimize acil servisten, diğer kliniklerden ya da sevk ile dış merkezden gelen tüm hastalar bölüm sekreteri tarafından kabul edilerek, uzman hekim tarafından dosyası incelenir ve ilgili sekreter tarafından uygun randevu tarihi verilir. Uygulama öncesi gerekli tedbirler konusunda hasta bilgilendirilir ve bilgilendirme formları verilir.


Prosedürler:

Randevusuna gelen hasta yapılacak işlem hakkında bilgilendirilir ve onamı alındıktan sonra hastaya uygun radyoaktif madde ağızdan veya enjeksiyon yolu ile verilir. Uygulanacak işlemin özelliğine göre özel protokollere uyarak aynı gün ve/veya takip eden günlerde görüntüleme işlemi yapılır. Çekim bittikten sonra hasta bekleme odasına alınır. Alınan görüntüler uzman doktor tarafından raporlanır. Tedavi amaçlı işlemlerde, kullanılan radyoaktif maddenin ve yapılan uygulamanın özelliğine göre hastalar izole odada yatırılabilir.


Adres ve Dahili Numara:

Ana Kütle Binasında Hizmet vermektedir.


Sıkça sorulan sorular?

Radyasyon maruziyeti zararlı mıdır?

Tanı amacıyla kullandığımız radyoaktif maddeler doku ve organlara zarar verebilen dozlarda olmadığından güvenle kullanılabilir. Tedavi amaçlı uygulanan radyoaktif maddelerin dozu ve doku harabiyeti etkisi daha yüksektir. Kanser tedavisinde de bu özelliğinden yararlanılır. Hastanın takibinde ve tedavi kararında fayda-zarar dengesi göz önünde bulundurulur.

Gebeler ve çocuklar bu işlemleri yaptırabilir mi?

Radyasyon maruziyeti gelişmekte olan doku ve organlara daha çok zarar verdiği için çok gerekli olmadıkça gebelere ve gebelik ihtimali olan hastalara bu işlemler uygulanmaz. Çocuklar için ise fayda-zarar dengesi göz önünde bulundurulur.

İşlem sonrası dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Radyoaktif maddenin kendine ait bir yan etkisi bulunmaz. Kullanılan radyoaktif maddenin özelliğine ve vücutta bulunma süresine göre hastanın sağlıklı insanlardan izole edilmesi faydalıdır.

Nükleer Tıp Kliniği Doktorlarımız

09 Mart 2023