Çocuk Kardiyoloji


  • Çocuk Kardiyoloji Toplu Resim.jpg
  • ped. kardiyo eko.jpg
  • ped. kardiyoloji anjio1-1.jpg
  • ped. kardiyoloji anjio2.jpg

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir.

- Çocuk Kardiyoloji bölümümüzde 1 Profesör, 4 Doçent ve 4 Uzman doktor çalışmaktadır.
- Kliniğimizde çocuk hastalarda görülen konjenital ve edinsel kalp hastalıkları ile ritim bozuklukları fetal yaşamdan başlayarak her yaş grubunda başarıyla tetkik ve tedavi edilebilmektedir.
- Bölümümüzde transtorasik ve transözefagial ekokardiyografi ile fetal ekokardiyografik görüntülemelerin yanısıra, efor stres testi, ritim ve kan basıncı holter üniteleri ile anjiyografi ve elektrofizyoloji laboratuvarları bulunmaktadır.

Kliniğimizde birçok girişimsel işlem ameliyata gerek kalmadan anjiyografi yöntem ile yapılabilmektedir.

Örneğin;

● Kalpteki deliklerinin cihaz ile kapatılması,
● Damar veya kapak darlığı olan çocuklarda balon ve/veya stent uygulanması.

Bu tedavilere ilave olarak ritim bozukluğu olan çocuklarda

● Elektrofizyolojik çalışma,
● Kateter ablasyonu (radyofrekans ablasyon, kriyoablasyon),
● Kalp pili ve ICD implantasyonu başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Konjenital kalp hastalıklarının teşhisi, gebelik sırasında fetal ekokardiyografi ile deneyimli uzmanlar tarafından yapılmakta ve doğumdan hemen sonra çocuk kardiyoloji, neonataloji ve kardiyovasküler cerrahi kliniklerinin multidisipliner çalışması ile en iyi şekilde tedavi edilmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi çocuklarda kalp nakli yapan bir merkez olup bu çocukların nakil öncesi ve sonrası takip ve tedavileri kliniğimizde yapılmaktadır.

Kliniğimiz, yurtiçi ve yurtdışından kabul edilen hastalara kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde deneyimli hekimler ve yardımcı sağlık personeli tarafından en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022